دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   

شرح وظايف شهرداري ها(مصوب سال 1309)


1-ايجاد توسعه، تنظيف، نگهداري و اصلاح معابر و مجاري آب و فاضلاب
2- پيشنهاد اصلاحات شهري، صدور پروانه ايجاد و اصلاح كليه ساختمانهاي شهر
3- مراقبت و تشريك مساعي در امور بهداشت اهالي(براي جلوگيري از امراض همگاني و دفع حيوانات مضر)
4- تأسيس مؤسسات فرهنگي، بهداشتي و تعاوني و مساعدت مالي به انجمن هاي تربيت بدني و خانه و مدرسه
5- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به شوراي شهر و مراقبت در امور اصناف، صدور پروانه كسب اصناف،تعطيلي اماكن بي پروانه و جلوگيري از ايجاد،تأسيس و ادامه كار مشاغل و اماكن غير بهداشتي يا مزاحم
6- اتخاذ تدابير لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق، احداث ابنيه عمومي مورد نياز شهر (مانند كشتارگاهها،ميدانها، باغ كودكان، ورزشگاه ، غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات)
7- اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان براي اشخاص بي بضاعت و تشريك مساعي با مراكز مسئول حفظ ابنيه عمومي، آثار باستاني، مساجد و غيره
8- تهيه و تعيين ميادين عمومي فروش ارزاق و اتخاذ تدابير براي فراواني، مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و تردد و توقف وسايل نقليه
9- پيشنهاد برقراري يا لغو عوارض شهر، تغيير نوع و ميزان عوارض، برآورد و تنظيم بودجه و متمم اصلاحيه و تفريغ آن و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي عمراني (با تصويب شورا)
10- انجام ديگر امور مصوب شوراي شهر

لازم به ذكر است كه شرح وظايف فعلي شهرداريها(مصوب سال 1309) بيش از تكاليف جاري شهرداريها بوده و اغلب اين وظايف (مانند تأمين آب و رو شنايي شهر، نصب و نظارت برگه قيمت اجناس،...) با مشاركت يا توسط ديگر سازمانهاي دولتي انجام مي شود. لكن بخشي از نيازهاي جديد و اساسي مديريت شهري ( مانند كاهش ترافيك و تسهيل تردد شهرها، حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي هوا، خودكارسازي امور شهروندان و ترويج فرهنگ و رفاه شهري) از وظايف مصوب شهرداريها نبوده و در كنار نياز به اصلاح قوانين موجود هماهنگي و مشاركت ديگر واحدهاي ذيربط با شهرداري را جهت ساماندهي و هدايت مطلوب تر ضروري مي نمايد.