دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   

شهرداران از ابتدا

از 1333 تا 1340

سيد ابوالحسن صدر رضوي شانديز

از 1341 تا 1347

صدر بلوريان شانديز

از1347 تا 1353

سيد ابوالحسن صدر رضوي شانديز

از 1354 تا 1356

حق پيما

از 1357 تا 1368

سيد ابوالحسن صدر رضوي شانديز

از 1368 تا 1369

سيد جواد شاكري

از 1370 تا 1376

عليرضا بزي (اخوان)

از 1376 تا 1382

نورعلي پورعلي

از 1382 تا 1386

سيد محمد موسوي

از 1386تا1394

جواد رجب زاده شانديز

از 1394

ثورج سلطاني