دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   

شهرداري شانديز از قديمي ترين شهرداري هاي استان است كه در سال 1333 تاسيس گرديد.

نخستين شهردار شانديز آقاي سيد ابوالحسن صدر رضوي شانديز بودند.