دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شهرداری شاندیز
موضوع: ممیزی املاک سطح شهر شانديز،ساماندهی بایگانی ، تهيه لايه هاي نقشه خريد و پياده سازي نرم افزار . ( به استناد مصوبه1198مورخ 28/11/95 شورای اسلامی شهرشاندیز )
مبلغ برآورد اوليه : 8.000.000.000 ريال
شرایط مناقصه :
1 .تمامي شركتهاي واجد صلاحيت که داراي آخرین رتبه بندی توسط شورای عالی انفورماتیک کشورهستند  مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه واسناد ارزيابي كيفي به واحد فن آوری اطلاعات  و  امور قراردادها شهرداري شانديز به آدرس شانديز خيابان صدر رضوي - رضوي 1 شهرداري شانديز مراجعه واسناد را دريافت نمايند      
2. سپرده شركت در مناقصه  : معادل 400.000.000 ریال مي باشد كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي دروجه شهرداري شانديز يا به صورت واريز نقدي به شماره حساب 0204880528008 نزد بانك ملي شعبه شانديز بنام سپرده شهرداري  صورت پذيرد .در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهي مرحله دوم تا پايان وقت اداري مورخ 96/2/11 مي باشد
 4.زمان تسليم پيشنهاد: ، تاساعت 14:15 مورخ 96/2/12
 5   .زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مزايده : ساعت 15:30 مورخ96/2/13 در محل شهرداري
6.حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفينامه آزاد است
7.هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد
8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است