دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   

موضوع: تامين نيروي انساني شهرداري شانديز  . ( به استناد مصوبه 2177 مورخ25/11/1395 شورای اسلامی شهرشاندیز )                                                         
 مبلغ برآورد : 20.000.000.000 ريال
شرایط مناقصه :
1 . شركتهاي واجد صلاحيت داراي رتبه حداقل 7 توسط اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي ميتوانند براي دريافت اسناد مناقصه و ارزيابي كيفي به واحد كارگزيني شهرداري به آدرس شانديز خ صدر رضوي رضوي 1شهرداري شانديز مراجعه واسناد را دريافت نمايند .    
2. مبلغ تضمين  شركت در مناقصه  : 1.000.000.000 ریال مي باشد كه مي بايستي به شماره حساب 0204880528008 نزد بانك ملي شعبه شانديز بنام سپرده شهرداري شانديزواريز ، ويا به صورت  ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري شانديز با اعتبار حداقل 3ماهه تحويل گردد.
 3.در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5.زمان تسليم پيشنهاد: ، تاساعت14مورخ 23/1/96
6.زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مناقصه : ساعت 15.30 مورخ24/1/96 در محل شهرداري.
7. هزينه آگهي ها به عهده برنده مناقصه  مي باشد.
8.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.