دوشنبه 7 اسفند 1396
Feb 26 2018
|
 
   
مقايسه بودجه شهرداري شانديز از سال 1385 الي 1393 (مبالغ به هزار ريال مي باشد)
كدهاي درامد 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
درامد هاي ناشي از عوارض عمومي  4,664,326 6,489,384 7,357,359 21,429,932 103,668,281 172,961,035 103,919,089 127,816,172 132,321,605
درامد هاي ناشي از عوارض اختصاصي 1,804,002 2,194,802 3,194,078 5,809,885 632,508 2,500,135 4,255,847 6,795,742 5,995,400
بهاء خدمات و درامدهاي موسسات انتفاعي 1,834,724 2,132,548 3,451,270 6,698,699 6,774,453 19,340,004 20,068,976 18,950,430 21,539,200
درامد حاصل از وجوه و اموال شهرداري 510,016 275,020 682,547 760,476 1,090,326 2,081,851 2,657,414 3,627,986 4,364,700
كمكهاي اعطائي دولت وسازمانهاي وابسته 0 7,627,410 5,672,870 2,000,000 0 6,291,000 1,147,000 0 1,372,500
اعانات و هدايا  ودارئيها 2,249,389 3,645,099 6,792,376 12,601,981 9,834,130 4,269,432 20,523,297 11,129,253 22,420,400
ساير منابع تامين اعتبار 1,409,280 265,170 4,208,498 1,483,793 7,326,167 6,700,086 24,913,494 34,246,807 18,743,100
كل درآمد هاي شهرداري 12,471,737 22,629,433 31,358,998 50,784,766 129,325,865 214,143,543 177,485,117 202,566,390 206,756,905
                   
                   
كد هاي هزينه اي 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
هزينه هاي اداري 2,793,659 3,499,437 4,594,150 7,279,252 10,146,324 11,745,962 14,236,003 20,624,308 23,569,405
هزينه هاي جاري 2,427,188 3,676,815 5,616,023 9,202,314 15,662,534 31,634,642 40,846,848 50,450,259 61,890,000
هزينه هاي عمراني 7,208,336 12,524,740 20,594,314 28,780,490 98,213,421 159,303,673 98,649,254 105,308,111 121,297,500
موجودي آخر سال 42,554 2,928,441 554,511 5,522,710 5,303,586 11,459,266 23,753,012 26,183,712 0
كل هزينه هاي شهرداري 12,471,737 22,629,433 31,358,998 50,784,766 129,325,865 214,143,543 177,485,117 202,566,390 206,756,905

 

جهت دانلود فایل اکسل مقايسه بودجه شهرداري شانديز از سال 1385 الي  فایل پیوست زیر را دانلود نمایید.