جــــلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حــــضور امــــــام جــــمـــعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامـــــي شـــهر شــانـــديــز

جــــلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حــــضور امــــــام جــــمـــعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامـــــي شـــهر شــانـــديــز 

مراسم تقديراز بخش شهرسازي شهرداري شانديز به مناسبت روز جهاني شهرسازي

مراسم تقدير از بخش شهرسازي شهرداري شانديز به مناسبت روز جهاني شهرسازي

جلسه ارائه كانسپت(طرح)اوليه مطالعلت پل طبيعت پرديس شانديز

جلسه ارائه كانسپت(طرح)اوليه مطالعلت پل طبيعت پرديس شانديز

مجمموعه رويداد هاي هميار ايده وبينـار رايگان انتقال تجربيات در كسب و كار ديجيتال (رويداد يكم)

مجمموعه رويداد هاي هميار ايده وبينـار رايگان انتقال تجربيات در كسب و كار ديجيتال (رويداد يكم) به تاريخ پنجشنبه 22 آبان ماه 1399 ساعت 18