آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500به روش نقشه برداري هوايي با استفاده از پهباد به مساحت حدود 1500 هكتار از محدوده شهر شانديز ازطریق مناقصه عمومی

موضوع: تهيه نقشه رقومي 1/500 به روش نقشه برداري هوايي با استفاده از پهباد به مساحت حدود 1500 هكتار از محدوده شهر شانديز ازطریق مناقصه عمومی

شرایط مناقصه :1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 300.000.000ريال مي باشد و مي بايستي طي فيش نقدي به شماره حساب 0204880582008 نزد بانك ملي شعبه شانديز بنام سپرده شهرداري شانديزواريز  ويا اخذضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري شانديز صورت پذيرد. ضمانتنامه‌ها بايد به مدت 3 ماه از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر و 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد.

2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3.با عنايت به مصوبه ستاد كرونا مبني بر تعطيلي يك هفته اي ادارات زمان توزيع اسناد و تحويل پيشنهادات به شرح ذيل تغيير مي يابد.(در صورت تمديد تعطيلات توسط مراجع ذيصلاح با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرماييد.)

4 .زمان و توزيع اسناد: از تاريخ04/09/99 لغايت24/09/99

5.زمان تسليم پيشنهاد: تاساعت 14روز چهارشنبه مورخ26/09/99

5.زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مناقصه : ساعت10 روز پنج شنبه مورخ27/09/99 در محل شهرداري

  1. هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .

8.محل فروش اسناد مناقصه: شانديز- خ صدررضوي - شهرداري شانديز واحد امور قراردادها   شماره تماس : 34283001-3-051


چاپ   ایمیل

Related Articles