اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری

اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری


اجراي 70تن آسفالت در محلات شانديز به ويژه محلات غفاري وکوچه آبشار 3
 توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز به پايان رسيد

#روابط عمومي
شهرداري شانديز

اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری


چاپ   ایمیل

Related Articles