باز سازي و ترميم ديواره ساحلي پارك جنگلي پرديس طبيعت شانديز

باز سازي و ترميم ديواره ساحلي پارك جنگلي پرديس طبيعت شانديز

با توجه به آغاز فصل بارش و لزوم جلوگيري از حوادث ناگوار در بروز سيل،شهرداري شانديز اقدام به بازسازي و ترميم ديواره ساحلي پارك پرديس طبيعت شانديز مينمايند.


چاپ   ایمیل

Related Articles