ادامه روند زیرسازی و پیاده روسازی و سنگفرش بخش دیگر از محله حصار سرخ

#انعکاس

ادامه روند زیرسازی و پیاده روسازی و سنگفرش بخش دیگر از محله حصار سرخ در راستای سیاست زیباسازی شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان ، شهرداری شاندیز اقدام به پیاده روسازی و سنگفرش بخش دیگر از محله حصار سرخ می نماید.


چاپ   ایمیل

Related Articles