ادامه زیباسازی تعویض موزائیک فرش و اصلاح پیاده روی خیابان امام خمینی(ره)جهت رفاه حال شهروندان شهرداری شاندیز

ادامه زیباسازی تعویض موزائیک فرش و اصلاح پیاده روی خیابان امام خمینی(ره)جهت رفاه حال شهروندان شهرداری شاندیز

در راستای زیبا سازی و رفاه حال شهروندان شهرداری شاندیز با جدیت اقدام به تعویض موزائیک فرش و اصلاح پیاده روی خیابان امام خمینی(ره) می نماید.


چاپ   ایمیل

Related Articles