ادامه فعالیت پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

ادامه فعالیت پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار  میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

در راستای اشتغال زایی در قلب بخش شاندیز ادامه پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار  میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در حال انجام است.


چاپ   ایمیل

Related Articles