اطلاعيه مهم و فوري قابل توجه كليه ناوگان هاي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز

اطلاعيه مهم و فوري قابل توجه كليه ناوگان هاي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز

قابل توجه كليه ناوگان هاي حمل و نقل بار و مسافر ديزل به ويژه خودروهايي كه دچار كمبود سهميه سوخت ميشوند نصب دستگاه هوشمندسيپاد بر روي ناوگان حمل ونقل بار مسافر به منظور بهره مندي از سهميه سوخت نفت گاز {گازويل} بر اساس پيمايش آغاز شده است.

مالكان ناوگان مذكور ميتوانند با مراجعه به سايت سيپاد به نشاني www.sipaad.ir نسبت به ثبت درخواست نصب دستگاه اداري استاندارد سيپاد بر روي خودرو اقدام نمايند تا سهميه سوخت آنها افزايش پيدا كند

 

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles