اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير

اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير

 

در راستاي اقدامات زيبا سازي شهري حوزه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعويض گل ها و گل آرايي ميدان الغدير نمود.

محسن چراني مدير خدمات و فضاي سبز شهري افزود: در راستاي سياست هاي شهرداري عمليات لوله گذاري و جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز و پوشش روي لوله هاي آبياري درختان حدفاصل خيابان وليعصر تا ميدان وليعصر آغاز شده و قبل از اتمام عمليات پياده رو سازي خيابان امام به اتمام خواهد رسيد.


چاپ   ایمیل

Related Articles