با هم،برای هم و برای شهر در مسیر توسعه قدم بر میداریم.فعالیت های عمرانی در دست اجرا توسط واحد فنی و عمران شهرداری شاندیز در قالب تصویر بابت شفافسازی برای همشهریان

 با هم،برای هم و برای شهر در مسیر توسعه قدم بر میداریم.فعالیت های عمرانی در دست اجرا توسط واحد فنی و عمران شهرداری شاندیز در قالب تصویر بابت شفافسازی برای همشهریان

 

فعالیت های عمرانی در دست اجرا توسط واحد فنی و عمران شهرداری شاندیز:

1.پروژه پیاده رو سازی خیابان امام خمینی(ره) ضلع جنوبی 

2.تعویض جداول خیابان ولیعصر

3.آماده سازی پروژه خیابان غذا

4.پیاده رو سازی محله حصار سرخ 

5.عملیات عمرانی پیاده رو سازی محله سرآسیاب

6.تکمیل المان شهدای گمنام

7.پیاده رو سازی خیابان شریعتی

8.ارای کانیو جهت هدایت آب های سطح کوچه جنب رودکی

 

با هم،برای هم و برای شهر در مسیر توسعه قدم بر میداریم.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles