تقاطع‌های ارچنگ و حصار سرخ توسط شهرداري شانديز به دوربین ثبت تخلف تجهیز شدند

تقاطع‌های ارچنگ و حصار سرخ توسط شهرداري شانديز به دوربین ثبت تخلف تجهیز شدند

شيخ زاده مدير واحد فني و عمران شهرداري شانديز افزود: بخش قابل توجهی از تصادفات مربوط به تخلفات عبور از چراغ قرمز و عدم رعایت حق تقدم در تقاطع‌های غیر زمان‌دار است و پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح از میزان این تخلفات کاسته و همه رانندگان خود را موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی کنند


چاپ   ایمیل

Related Articles