جلسه ارائه كانسپت(طرح)اوليه مطالعلت پل طبيعت پرديس شانديز

جلسه ارائه كانسپت(طرح)اوليه مطالعلت پل طبيعت پرديس شانديز

اين جلسه كه به صورت ويدئو نفرانس با شركت ديبا و ام اي سي(خالق پل طبيعت تهران)برگزار گرديد،كانسپت اوليه مطالعات ارائه و مورد بحث و برسي قرار گرفت.

لازم به توضيح است با اجراي پل طبيعت در پهنه رودخانه ك نماد شهر در شهر شانديز ايجاد خواهد شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles