مراسم تقديراز بخش شهرسازي شهرداري شانديز به مناسبت روز جهاني شهرسازي

مراسم تقدير از بخش شهرسازي شهرداري شانديز به مناسبت روز جهاني شهرسازي

 


چاپ   ایمیل

Related Articles