مزایده عمومی فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل

مزایده عمومی فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري  شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل . 

فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري  شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل .

1-داراي مالكيت قولنامه اي(صورتجلسه تحويل به شهرداري)  ،   2-با كاربري :مسكوني    3- فاقد دسترسي به معبر.

 2- سطح اشغال مجاز:60 درصد ،     5  - تراكم مجاز : در2طبقه روي پيلوت ،     6- با مختصات 706806-4031318

دارای پروانه دو طبقه روي پيلوت با زيربناي 133 متر مربع در هر طبقه (پروانه ساختمانی نیاز به تمدید دارد)

  • نشاني محل تحويل اسناد مزايده و پيشنهادات :واحد قراردادهاي شهرداري به نشاني شهر شانديز خ صدر رضوي ،رضوي 1 شهرداري شانديز مي باشد.

تبصره 1:مهلت تحويل اسناد : از تاريخ 15/09/1399 لغايت ساعت 14 روز  شنبه مورخ  22/09/1399

تبصره 2: آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت14روزيك شنبه  مورخ 23/09/1399 مي باشد.بديهي است بعد از ساعت مذكور هيچ پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد

تبصره 3:زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مزايده : ساعت12 روز دوشنبه مورخ 24/09/1399 در محل شهرداري بازگشائي ميگردد.

- چنانچه پس ازدريافت اسناد مايل به شركت در مزايده نيستيد مراتب را كتباً تا ساعت 14روزشنبه مورخ22/09/1399به دبيرخانه شهرداري ارسال يا  به شماره 34283006  فاكس نمایند..

متراژزمین:251.65

مبلغ پایه زمین براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری: 8.681.925.000ريال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 435.000.000ريال


چاپ   ایمیل

Related Articles