گزارش عملکرد سرپرست حوزه خدمات شهر و فضای سبز شهرداری شاندیز

گزارش عملکرد سرپرست حوزه خدمات شهر و فضای سبز شهرداری شاندیز جناب آقای مهندس چرانی

 


چاپ   ایمیل

Related Articles