گوشه ای از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری شاندیز به روایت تصویر در یوم جاری

گوشه ای از اقدامات واحد فضای سبز شهرداری شاندیز به روایت تصویر در یوم جاری

◀️ خاک ریزی و رگلاژ بستر میدان استانداری و کاشت گل های رز
◀️ پاکسازی و آماده سازی جوی های سطح شهر
◀️ خاکریزی جهت بازپیرایی پارک مسکن مهر
◀️ هرس پامپاس های سطح شهر ،پارکها،میادین و جمع آوری سرشاخه‌های آنها

باهم ،برای هم و برای شهر در مسیر توسعه قدم بر میداریم .


چاپ   ایمیل

Related Articles