آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز(نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز(نوبت اول)

موضوع مناقصه: واگذاری عملیات عمرانی سطح شهر شاندیز
شرایط مناقصه:

۱-متقاضی می بایست مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال طی فیش نقدی به شماره حساب ۰۲۰۴۸۸۰۵۸۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه شاندیز به نام سپرده شهرداری شاندیز به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واریز و یا نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز اقدام نماید،ضمانتنامه ها باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
۲-در صورت امتناع برنده مناقصه از عقد قرارداد مبلغ سپرده مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳-توزیع اسناد از تاریخ۹۹/۰۳/۱۳ لغایت ۹۹/۰۳/۲۷می باشد.
۴-مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت ۱۳مورخ۹۹/۰۳/۲۹ می باشد.
۵-بازگشائی اسناد مناقصه ساعت۱۳:۳۰مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ در محل شهرداری صورت می گیرد.
۶-هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
۷-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
۸-محل فروش اسناد مناقصه: شاندیز، خیابان صدر رضوی، شهرداری شاندیز، واحد امور قردادها
شماره تماس:

0513-4283001/3

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب

آخرین مطالب

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم نقشه رقومی 1/500
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز نوبت دوم
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز نوبت دوم