برگزاری کارگاه آموزشی اوراق مشارکت اسلامی

برگزاری کارگاه آموزشی اوراق مشارکت اسلامی

توسط شهرداری شاندیز، کارگاه آموزشی اوراق مشارکت اسلامی شهرداران، مدیران مالی و مدیران عامل سازمان های حمل و نقل شهرداری های خراسان رضوی برگزار گردید.