راهنمای ثبت درخواست ملاقات حضوری با شهردار شاندیز

راهنمای ثبت درخواست ملاقات حضوری با شهردار شاندیز

به منظور ثبت درخواست ملاقات حضوری با شهردار شاندیز میتوان به صورت برخط و از طریق سایت شهرداری به صورتی که در این ویدئو گفته شده است، درخواست خود را به ثبت رساند.