انتشار اوراق مشارکت شهرداری شاندیز

انتشار اوراق مشارکت شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز به منظور ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به شهروندان شهر و ارتقا کیفیت حمل و نقل شهری اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده است.