افتتاح مزار شهدای گمنام شاندیز

افتتاح مزار شهدای گمنام شاندیز