مدیریت شهری

مدیریت شهری

شهرسازی

شهرسازی

تازه های مدیریت شهری

اخبار - گزارش - مصاحبه

Image

مهندس بهرام نکاحی

زندگینامه
نام و نام خانوادگی: بهرام نکاحی
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 16/9/48
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی شهری
سامانه 137

سامانه 137

اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

شاندیز در قاب اینستاگرام