مدیریت شهری

مدیریت شهری

شهرسازی

شهرسازی

تازه های مدیریت شهری

اخبار - گزارش - مصاحبه

Image

مهندس بهرام نکاحی

زندگینامه
نام و نام خانوادگی: بهرام نکاحی
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 16/9/48
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی شهری

پروژه های عمرانی

پروژه بهسازی پیاده رو خیابان امام

پروژه بهسازی پیاده رو خیابان امام

پروژه بهسازی و مناسب سازی پیاده روی خیابان امام خمینی (ره)

پیشرفت پروژه

مراحل پیشرفت پروژه بهسازی پیاده رو خیابان امام (ره)
پروژه نمونه 2

پروژه نمونه 2

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

پیشرفت پروژه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 
پروژه نمونه 3

پروژه نمونه 3

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

پیشرفت پروژه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 
پروژه نمونه 4

پروژه نمونه 4

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

پیشرفت پروژه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 
سامانه 137

سامانه 137

اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

شاندیز در قاب اینستاگرام