مدیریت شهری

مدیریت شهری

شهرسازی

شهرسازی

تازه های مدیریت شهری

اخبار - گزارش - مصاحبه

Image

مهندس بهرام نکاحی

زندگینامه
نام و نام خانوادگی: بهرام نکاحی
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 16/9/48
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی شهری

پروژه های عمرانی

پروژه نمونه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

پروژه نمونه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

پروژه نمونه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

پروژه نمونه

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

شاندیز در قاب اینستاگرام