درباره سرخاندیز

مجتمع گردشگری عمومی

مجتمع گردشگری عمومی سرخـاندیز یکی از پروژه های گردشگری منطقه بوده که در عرصه ای به مساحت 15 هکتار در ضلع شمال غربی شهر شاندیز قرار دارد.

 

احداث مجتمع سرخاندیز در راستای توسعه پایدار بوده که این استراتژی از سه زاویه زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادی شکل گیـری طرح  را دنبال می کنـد. ایجـاد ارزش افزوده عامل اقتـصادی بسـیار مهمی است کـه می تواند در توجیه پذیری و تحقق پروژه نقش بسزایی ایفاء نماید،که با توجه به آن می توان سرمایه‌گذاران را مجاب و توجیه نمود.