راهنمای شرکت در مزایده ها، مناقصات و استعلامات

راهنمای شرکت در مزایده ها، مناقصات و استعلامات

متقاضیان شرکت در مزایده ها، مناقصات و استعلامات می بایست جهت خرید اسناد از سامانه ستاد طی مراحل راهنما اقدام نمایند.