آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز(نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز(نوبت اول)

موضوع مناقصه: واگذاری عملیات عمرانی سطح شهر شاندیز
شرایط مناقصه:

۱-متقاضی می بایست مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال طی فیش نقدی به شماره حساب ۰۲۰۴۸۸۰۵۸۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه شاندیز به نام سپرده شهرداری شاندیز به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واریز و یا نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز اقدام نماید،ضمانتنامه ها باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
۲-در صورت امتناع برنده مناقصه از عقد قرارداد مبلغ سپرده مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳-توزیع اسناد از تاریخ۹۹/۰۳/۱۳ لغایت ۹۹/۰۳/۲۷می باشد.
۴-مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت ۱۳مورخ۹۹/۰۳/۲۹ می باشد.
۵-بازگشائی اسناد مناقصه ساعت۱۳:۳۰مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ در محل شهرداری صورت می گیرد.
۶-هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
۷-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
۸-محل فروش اسناد مناقصه: شاندیز، خیابان صدر رضوی، شهرداری شاندیز، واحد امور قردادها
شماره تماس:

0513-4283001/3

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب

آخرین مطالب

مزایده فروش املاک شهرداری شاندیز
مزایده فروش املاک شهرداری شاندیز
اجاره باغ قلمکار در پارک پردیس طبیعت شاندیز
اجاره باغ قلمکار در پارک پردیس طبیعت شاندیز