آئین تکریم و معارفه شهردار شاندیز

آئین تکریم و معارفه شهردار شاندیز

آئین تکریم و معارفه شهردار شاندیز برگزار شد.